Договор за подкрепа на МСП

На 14.01.2021г. “Картал тур“ ООД сключи договор по процедура BG16RFOP002-2.091 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ за изпълнение на проект BG16RFOP002-2.091-0511„Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Основната цел на проекта е oсигуряване на оперативен капитал за българските микро, малки и средни предприятия, извършващи автобусни превози, за справяне с последиците от пандемията COVID-19 В тази връзка дейностите по…continue reading →