Безвъзмездна помощ

На 14.01.2021г. Картал тур“ ООД сключи договор по процедура BG16RFOP002-2.091 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ за изпълнение на проект BG16RFOP002-2.091-0511„Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Основната цел на проекта е oсигуряване на оперативен капитал за българските микро, малки и средни предприятия, извършващи автобусни превози, за справяне с последиците от пандемията COVID-19

В тази връзка дейностите по проекта са насочени към осигуряване на средства за: суровини, материали и консумативи.  

Изпълнението на проектните дейности ще даде възможност за постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.